KVKK POLİTİKAMIZ

Özkaya&Partners Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’nu izafeten veri sorumlusu sıfatına haiz Av. Arb. Gürkan Yaşar ÖZKAYA olarak; müvekkillerimizin, iş ortaklarımızın ve herhangi bir nedenle Özkaya&Partners Avukatlık ve Arabuluculuk nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerini; özveriyle koruduğumuzu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi önemle belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak Kanun’dan doğan haklarınızı hatırlatmak isteriz.

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu olarak  KEP adresimiz olan “gurkanyasar.ozkaya@hs01.kep.tr” üzerinden Özkaya&Partners Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ayrıntılı bilgilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uyumlu olarak hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metni sekmesinden ulaşabilirsiniz.